Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

1.1 Bixbi Bamboe: De eenmanszaak Bixbi Bamboe ,statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61216364 handelend onder de merken bixbi bamboe en bambooxl.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Bixbi Bamboe

1.3 Website van Bixbi Bamboe: De website van Bixbi Bamboe te bereiken via www.bixbibamboe.nl.

1.4 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Bixbi Bamboe Hieronder valt zeker te verstaan: het leveren van bamboe bouwtoepassingen als vloerdelen, trappen, wanden en plafonds, deuren, werkbladen, kozijnen, gevelbekledingsmaterialen etc.

1.5 Diensten: Alle activiteiten die Bixbi Bamboe uitvoert in de opdracht van opdrachtgever. Hieronder valt zeker doch niet uitsluitend te verstaan: het importeren en verhandelen van bamboe toepassingen zoals verwoord bij 1.4 en het uitbrengen van advies.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Bixbi Bamboe deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bixbi bamboe die strekken tot de verkoop van producten en/of diensten.

2.3 De eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van dehand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Bixbi bamboe

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijkvervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van offertes en de website van Bixbi Bamboe alsmede de inhoud van alle andere uitingenvan Bixbi Bamboe is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bixbi Bamboe kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, de juistheid of de inhoud van deze informatie. Bixbi bamboe is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website of in offertes van Bixbi Bamboe aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product exclusief BTW en eventuele administratie- en verzendkosten.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Bixbi Bamboe niet. De opdrachtgever kan geen rechtenontlenen aan een door Bixbi Bamboe gedane aanbieding.

3.3 De op de website of in offertes van Bixbi Bamboe aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3.4 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.3 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Bixbi Bamboe op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de opdrachtgever.

3.5 Een samengestelde offerte verplicht Bixbi Bamboe niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.6 De door Bixbi Bamboe uitgebrachte offertes gelden niet voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de opdrachtgever een door Bixbi Bamboe uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Bixbi Bamboe akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Het staat Bixbi Bamboe altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een opdrachtgever aanvaard aanbod. Indien de opdrachtgever al betaling heeft verricht aan Bixbi Bamboe zal Bixbi Bamboe dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de opdrachtgever.

4.3 Indien opdrachtgever een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleert dan kan Bixbi Bamboe annulerings- en administratiekosten in rekening brengen , welke afhankelijk zijn van de schade die Bixbi Bamboe door de annulering lijdt.

 

Artikel 5 Levering & Uitvoering

5.1 De opdrachtgever kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.

Indien door toedoen of nalaten van de opdrachtgever de aflevering van door Bixbi Bamboe geleverde producten afleveren niet mogelijk is dan komen eventuele extra transportkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Bixbi Bamboe verschaft de opdrachtgever in de offerte informatie over de verwachte levertijd van het product. Deze levertijd is verschillend en is indicatief. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de opgegeven levertijd. Bixbi bamboe is niet verantwoordelijk voor vertraging verzorgd door transporteurs

5.4 Indien Bixbi Bamboe niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven.

5.5 Indien de door opdrachtgever bestelde producten niet (meer) leverbaar zijn treden opdrachtgever en Bixbi Bamboe in onderling overleg. Bij dit overleg kan Bixbi Bamboe de opdrachtgever een alternatief producten aanbieden. Opdrachtgever en Bixbi Bamboe hebben ook de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

5.6 Wanneer Bixbi Bamboe de overeenkomst tussen Bixbi Bamboe en opdrachtgever in delen nakomt dan heeft Bixbi Bamboe het recht om de reeds geleverde zaken te factureren.

5.7 Zodra de door Bixbi Bamboe geleverde producten overgaan in de handen van de opdrachtgever dan ligt het risico voor beschadigen, verlies, diefstal en waardevermindering bij de opdrachtgever. Wel houdt Bixbi bamboe het recht van eigendomsvoorbehoud tot de laatste (deel-)betaling door de opdrachtgever aan bixbi is overgemaakt en zichtbaar op onze rekening is.

5.8 Wanneer door toedoen van de opdrachtgever het voor Bixbi Bamboe niet mogelijk is om de door opdrachtgever bestelde producten te leveren, kan Bixbi Bamboe de producten opslaan. De risco en de kosten die gemoeid zijn met deze opslag en evt. extra transport komen voor rekening van de opdrachtgever. Bixbi Bamboe zal de opdrachtgever hierover schriftelijk op de hoogte stellen en hem daarbij een redelijke termijn gunnen om het mogelijk te maken voor Bixbi Bamboe om de producten alsnog te leveren.

5.9 Mocht de opdrachtgever niet binnen de door Bixbi Bamboe gestelde termijn, zoals bedoeld in artikel 5.8, Bixbi Bamboe in staat hebben gesteld om de producten aan de opdrachtgever te leveren dan is opdrachtgever automatisch in verzuim. Bixbi Bamboe heeft dan het recht om met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te beëindigen. Bixbi Bamboe is in dit geval niet schadeplichtig is richting opdrachtgever.

 

Artikel 6 Retournering van producten

6.1 Uitsluitend standaard handelsafmetingen komen in aanmerking voor retourname door bixbi bamboe. Retourname moet plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst goederen door de opdrachtgever. Op maat gemaakte bamboe producten komen niet in aanmerking voor retourname.

6.2 Bixbi Bamboe zal bij retournering van de goederen de factuurwaarde verrekenen met openstaande posten van de opdrachtgever en anders binnen dertig (30) dagen het geld terug boeken naar de opdrachtgever.

6.3 Indien opdrachtgever zijn te door Bixbi Bamboe geleverde producten retourneert, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 De opdrachtgever dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

6.5 Eventuele schade toegebracht aan de door opdrachtgever retourneerde producten worden verrekend met het terug te boeken aankoopbedrag minus administratiekosten.

6.6 Bixbi Bamboe is nimmer verplicht het aankoopbedrag terug te storten indien een geretourneerd product niet: compleet is, in originele staat verkeerd en/of beschadigd is. Leidraad hierbij is dat producten nog verkoopbaar moeten zijn aan derden.

6.7 Indien de opdrachtgever een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Bixbi Bamboe terugstuurt is Bixbi Bamboe gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.

6.8 De opdrachtgever kan de door Bixbi Bamboe geleverde producten niet retourneren wanneer het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de opdrachtgever is vervaardigd of voldoet aan alle overige uitzonderingen als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/46d.html

 

Artikel 7 Garantie

7.1 De opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de opdrachtgever direct na ontdekking aan Bixbi Bamboe te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen retour te sturen. Gevolgschade als het gevolg van het aanvangen van leggen, installeren of monteren van de bamboe producten zonder melding vooraf, valt niet onder de garantie.

7.2 Wanneer Bixbi Bamboe aan consumenten levert dan neemt Bixbi Bamboe de garantietermijn in acht zoals die in de wet is bepaald.

7.3 Wanneer de door Bixbi Bamboe geleverde producten een fabrieksgarantie hebben dan kan opdrachtgever een beroep doen op deze fabrieksgarantie. Dit is in aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 7.2

7.4 Opdrachtgever’s recht op garantie vervalt in ieder geval, doch niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

 • Opdrachtgever heeft niet gehandeld volgens de in de gebruiksaanwijzing neergelegde gebruiksregels of onderhoudsprocedures.
 • In aanvulling op hetgeen hierboven bepaald dient de door Bixbi Bamboe geleverde producten geïnstalleerd te worden in een vlakke, droge en schone ruimte met een juiste luchtvochtigheid. Opdrachtgever dient met afdoende bewijs aan te tonen dat hieraan is voldaan.
 • Defecten zijn veroorzaakt door zaken waar Bixbi Bamboe redelijkerwijs geen invloed op kan hebben gehad (zoals door toedoen van natuurgeweld ed.)
 • de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Bixbi Bamboe (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 • Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.
 • de geleverde zaken/diensten een of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie.

7.5 Aan de opdrachtgever geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de opdrachtgever of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.

7.6 Tevens heeft de opdrachtgever geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de opdrachtgever.

7.7 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

7.8 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Bixbi Bamboe wordt de opdrachtgever reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Bixbi Bamboe geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

8.2 Betaling dient in eerste instantie te geschieden, voorafgaand aan de levering van de door Bixbi Bamboe te leveren producten en/of diensten mits anders overeengekomen.

8.3 Indien Bixbi Bamboe de kredietbeoordeling van de opdrachtgever heeft goedgekeurd dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum de openstaande rekening te voldoen.

8.4 Wanneer opdrachtgever de betalingstermijn zoals bepaald in artikel 8.3 overschrijdt dan is de opdrachtgever rechtswege in verzuim. Verdere ingebrekestelling is niet nodig.

8.5 Wanneer de opdrachtgever de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 8.3 overschrijdt dan is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd http://www.wettelijkerente.net/ . De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6 Het staat opdrachtgever vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden door Bixbi Bamboe

8.7 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Bixbi Bamboe gemaakt indien Bixbi Bamboe op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Bixbi Bamboe kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • De opdrachtgever niet aan haar tussentijdse betalingsverplichting voldoet.
 • Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.9 Indien Bixbi Bamboe overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.8 wordt al hetgeen door de opdrachtgever aan Bixbi Bamboe verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar

8.10 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de opdrachtgever direct aan Bixbi Bamboe gemeld te worden, waarna Bixbi Bamboe dit zal corrigeren.

8.11 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

8.12 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Bixbi Bamboe zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

9.1 De door Bixbi Bamboe geleverde producten blijven eigendom van Bixbi Bamboe tot het moment dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bixbi Bamboe gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Zolang de opdrachtgever deze verplichtingen (nog) niet is nagekomen dan is het verboden voor de opdrachtgever om de door Bixbi Bamboe geleverde producten te verpanden en/of door te verkopen.

9.2 In geval Bixbi Bamboe een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bixbi Bamboe vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3 Wanneer Bixbi Bamboe een beroep doet op eigendomsvoorbehoud zoals is bepaald in artikel 9.2 dan dient Bixbi Bamboe volledig en met onmiddellijke ingang door opdrachtgever in staat worden gesteld om alle reeds geleverde producten en/of diensten terug te halen.

 

Artikel 10 Verplichtingen Opdrachtgever

10.1 In beginsel dient de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Bixbi Bamboe en opdrachtgever.

10.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Bixbi Bamboe alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

10.3 Wanneer de opdrachtgever in gebreke is dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die aan de zijde van Bixbi Bamboe hierdoor ontstaat. Bixbi Bamboe heeft in deze situatie het recht om de verplichtingen van Bixbi Bamboe richting de opdrachtgever op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.

10.4 Zodra de door Bixbi Bamboe geleverde producten overgaan in de handen van de opdrachtgever dan ligt het risico voor beschadigen, verlies, diefstal en waardevermindering bij de opdrachtgever.

10.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor normaal gebruik van de door Bixbi Bamboe geleverde producten. Wanneer opdrachtgever dit nalaat dan vervalt het zijn recht op garantie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien Bixbi Bamboe aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

11.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Bixbi Bamboe beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Bixbi Bamboe is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bixbi Bamboe aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aanBixbi Bamboe toegerekend kunnen worden
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.4 Bixbi Bamboe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Bixbi Bamboe geleverde producten.

11.5 Bixbi Bamboe is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 De opdrachtgever vrijwaart Bixbi Bamboe tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

11.7 Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst ontbind, dan is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden die het directe gevolg zijn van deze ontbinding behoudens hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Bixbi Bamboe is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgeverindien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Bixbi Bamboe kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) dagen, kan zowel opdrachtgever als Bixbi Bamboe de overeenkomst ontbinden, zonder dat enige verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

12.3 Indien Bixbi Bamboe ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Bixbi Bamboe gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bixbi Bamboe partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 De opdrachtgever en Bixbi Bamboe zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.